Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van "SoundImports", webshop voor verkoop van audio componenten en eindproducten.

 

"SoundImports"
Atoomweb 6B
9743AK Groningen
Nederland

+31 6 12051311

Bovenstaand adres is géén winkeladres. Aangezien wij bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als webwinkel verkopen wij niet aan huis.
Uw bestelling wordt verstuurd vanuit ons centraal magazijn.

E-mailadres: info@soundimports.nl
KvK-nummer: 62464752
BTW-nummer: NL210666808B01
 

Toepasselijkheid

Art. 1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van " SoundImports". Ze zijn op verzoek verkrijgbaar ten kantore van "SoundImports". De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts dan van kracht zijn, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanbiedingen

Art. 2 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld en gelden voor de duur van 14 dagen.

De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod "SoundImports" heeft bereikt en " SoundImports" het aanbod niet onverwijld herroept. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst evenwel pas tot stand indien " SoundImports" aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

 

Prijzen

Art. 3.1 Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend-, transport-, plaatsing-, en installatiekosten.

3.2 De vermelde prijzen kunnen gewijzigd worden bij veranderingen van de inkoopprijzen, ook kunnen er andere gronden aanwezig zijn tot het aanpassen van de prijzen. Deze worden niet zonder toestemming van beiden partijen doorgevoerd.
3.3 Bij retourzendingen dient de koper de zending voldoende te frankeren.

 

Levering

Art. 4.1 Aflevering geschiedt binnen de overeengekomen leveringstermijn.

4.2 Indien de levering van de goederen en/of diensten niet binnen de leveringstermijn plaatsvindt, heeft "SoundImports" het recht op een nalevertermijn van dertig dagen. Voor vertraging in de aflevering is "SoundImports" slechts aansprakelijk als zij voor de koper onredelijk bezwarend is en de vertraging is ontstaan door omstandigheden die "SoundImports" zijn toe te rekenen.

4.3 Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de ontvanger te bepalen wijze en zijn voor risico van de ontvanger.

"SoundImports" heeft het recht om zelf de vervoerder te kiezen en het land van verzending. Mochten er sommige aanvullende diensten zoals b.v. verzekerd vervoer daar niet mogelijk zijn, dan mag "SoundImports" dit verzoek negeren.

4.4 Naleveringen worden op de goedkoopste wijze verzonden en zijn voor risico van de gebruiker, mocht de ontvanger deze goederen met aanvulling verstuurd hebben, moet dit vooraf kenbaar worden gemaakt. Deze extra verzendkosten worden dan bij de ontvanger in rekening gebracht.

4.5 Zendingen met verzekering worden geacht onbeschadigd te zijn aangekomen indien bij aankomst getekend is voor (onbeschadigde) ontvangst. Bij beschadiging moet dit worden gemeld en geclaimt bij de vervoerder die garant staat voor deze aanvullende verzekering. Na plaatsing van uw handtekening voor onbeschadigd ontvangst is geen reclamatie bij de vervoerder mogelijk.

 

Overmacht

Art. 5.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is "SoundImports" bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.

5.2 Onder overmacht is tevens begrepen: niet te voorziene prijsstijgingen, het niet, niet tijdig of in defecte staat ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen benodigde goederen en/of het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen van diensten van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen inbegrepen.


 Aansprakelijkheid en reclame

Art. 6.1a Consument heeft recht op een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen na ontvangst, het herroepingsrecht genoemd. Binnen deze 7 werkdagen kunt u als consument zonder opgaaf van reden de aankoop retourneren vermits deze origineel verpakt zijn en ongebruikt. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Er worden geen goederen retour genomen die gebruiksporen, beschadigingen vertonen en/of waarvan de verpakking beschadigd is. Goederen die speciaal worden besteld op verzoek van de klant alsmede Smartkaarten die ongemerkt geactiveerd kunnen zijn, zijn uitgesloten van terugname.
De gemaakte verzendkosten, worden nimmer vergoed.
Apparatuur met opnamemogelijkheden (CD/DVD/Video/Harddisk-recorders) zijn uitgesloten van terugname indien zich op de beeld- en/of geluidsdragers nog sporen van opnames bevinden. Measurement microphones, dvd's en cd's zijn tevens uitgesloten van terugname.
Art. 6.1b Losse elektronica-onderdelen, onderdelen van apparatuur, printplaten, chips en dienovereenkomstige onderdelen kunnen niet worden geruild als blijkt dat deze niet het juist bestelde artikel blijkt te zijn. Al deze artikelen worden speciaal besteld bij de fabrikant.
6.2 Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering/heruitvoering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen of niet geleverde diensten crediteren binnen 30 dagen na reclamatie. De gemaakte verzendkosten, worden nimmer vergoed.

6.3 Onverminderd het elders verklaarde "SoundImports" slechts aansprakelijk voor schadevergoeding wanneer van de zijde van "SoundImports" sprake is van opzet of grove schuld.

6.4 Aan eventuele foutieve informatie die bij onze producten worden vermeld door ons of door de fabrikant geleverde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

6.5 Sommige door onze getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van kleur, maat gewicht etc. Dit kan echter nooit een reden zijn tot ontbinding van de koop.

6.6 Indien een klant een besteld artikel terugstuurt dient dit in de originele onbeschadigde verpakking te schieden. Indien de verpakking beschadigd is, behoudt "SoundImports" het recht om de waarde van het geleverde goed op basis van de staat waarin het wordt geretourneerd te taxeren en dienovereenkomstig de prijs te bepalen welke terugbetaald wordt.
6.7 Indien een ter reparatie teruggestuurd artikel niet defect is, danwel blijkt dat de storing gelegen is bij de klant, zijn € 25,- onderzoekskosten verschuldigd. De storing kan bijvoorbeeld het onjuist afstellen van een woofer, lnb of andere apparatuur zijn.
Na ontvangst van de betaling van de onderzoekskosten plus verzendkosten zal het artikel worden teruggestuurd naar de klant.
6.8 Door het accorderen van de algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met de bepalingen in geval van een geconstateerd defect zoals omschreven op de site:

http://www.soundImports.nl/reparaties
 
 

Betaling

Art. 7.1 Na ontvangst van een bestelling ontvangt de klant per email een bevestiging met daarin de betaalinformatie die benodigd is voor het voldoen van de factuur.
7.2 "SoundImports" levert uitsluitend goederen na vooruitbetaling van de gehele koopsom en eventueel verschuldigde transportkosten.
7.3 "SoundImports" levert geen goederen op afbetaling, rembours of betaling achteraf na ontvangst van de goederen.
7.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die betrekking hebben op de voldoening van de factuur, komen voor rekening van de koper.
  

Eigendomsvoorbehoud

8.1 "SoundImports" behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde goederen of te leveren zaken voor, totdat de koopprijs en de overige kosten volledig zullen zijn voldaan, dan wel enige andere vordering ten laste van de koper ten behoeve van "SoundImports" nog openstaat.

8.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze met betrekking tot deze zaken geen rechten overdragen aan derden.

8.3 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

8.4 Indien de koper in gebreke blijft met betaling van de volledige koopprijs en de prijs van de voor de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, na het verstrijken van de overeengekomen termijn, is de koper verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op het eerste verzoek van "SoundImports" terug te geven. De koper ontvangt dan het eventueel reeds voldane gedeelte van de koopsom terug en is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding, voor door "SoundImports" geleden schade en gederfde winst, alsmede tot vergoeding van alle door "SoundImports" gemaakte onkosten, zowel in als buiten rechte.

8.5 Teruggave als in lid 4 bedoeld kan ook tijdelijk plaatsvinden, totdat de koper voldoende garantie voor de betaling van het verschuldigde bedrag heeft gesteld.

 

Garantie

Art. 9.1 "SoundImports" verstrekt garantie op de apparatuur gedurende twee jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of door de fabrikant is aangegeven. Op de montage van goederen wordt geen garantie gegeven.

9.2 De werkzaamheden onder garantie worden alleen binnen Nederland verricht op een door "SoundImports" aan te geven adres, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

9.3 De garantie op de apparatuur omvat kosteloze reparatie dan wel vervanging van onderdelen in geval van materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie omvat niet de levering van/of vervanging van verbruiksartikelen, waaronder ook diskettes e.d. worden verstaan. De onderdelen die worden vervangen ingevolge garantie, worden automatisch eigendom van "SoundImports".

9.4 De garantie vervalt indien:

  1. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de apparatuur zijn verricht door anderen dan "SoundImports" zonder haar toestemming;
  2. de apparatuur/software naar oordeel van "SoundImports" is verwaarloosd, dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
  3. typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
  4. wijzigingen in onderhavig garantiebewijs en/of aankoopbon zijn gebracht;
  5. door verkeerd inleggen van batterijen en/of lekkage van vervangbare batterijen dan wel verkeerd inbrengen van diskettes defecten zijn ontstaan;
  6. defecten zijn ontstaan door aansluiting van andere apparatuur;
  7. defecten zijn ontstaan door het niet volgens de voorschriften aansluiten en/of installeren van geschikte apparatuur en/of software;
  8. defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover deze condities zijn gegeven;
  9. defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
  10. de meegeleverde documentatie en verpakking niet meer voorhanden is.

9.5 Op bepaalde, door "SoundImports" aan te geven apparatuur, zal de fabrieksgarantie worden verstrekt op de voorwaarden en gedurende de termijn als door de fabriek is vastgesteld.

9.6 De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door de uitvoering van werkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden 3 maanden bedraagt. Eventuele voorrijkosten kunnen in rekening worden gebracht.

9.7 Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient op verzoek het bewijs van garantierechten getoond te worden. Dit bewijs bestaat uit een gedateerde aankoopbon/factuur.

9.8 "SoundImports" is geenszins aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolg van niet of niet goed functioneren van apparatuur en software (gevolgschade), tenzij de apparatuur en software door "SoundImports" zelf is geproduceerd.

9.9 De garantieverplichting van "SoundImports" geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

 

Ontbinding

Art. 10.1 De koopovereenkomst wordt zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist ontbonden op het tijdstip, dat de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid verliest, tenzij de bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

10.2 Door de ontbinding worden over en weer openstaande vorderingen direct opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door "SoundImports" direct met de koopovereenkomst verband houdende geleden schade, als winstderving en transportkosten.

 

Geschillen

Art. 11 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.